Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
«Вигодське лісове господарство»
 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ




СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НОВИНИ ГАЛУЗІ

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу


Назад Назад

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу як природних ресурсів загальнодержавного значення

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від_____________2019 р. №_____
м. Київ
Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу як природних ресурсів загальнодержавного значення та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459

Відповідно до статті 17 Закону України «Про тваринний світ» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу як природних ресурсів загальнодержавного значення (додається).

2. Абзац третій пункту 9 Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 217; 1994 р., № 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1612, № 50, ст. 2440; 2000 р., № 49, ст. 2119; 2002 р., № 12. ст. 590; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2007 р., № 39, ст. 1550; 2012 р., № 95, ст. 3850; 2013 р., № 87, ст. 3214; 2016 р., № 4, ст. 239, 2017 р., № 88, стор. 93, стаття 2701) виключити.

Прем’єр-міністр України                                 В. ГРОЙСМАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постановою Кабінету Міністрів України 
від_______________2019 р. №____
ПОРЯДОК
видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу
як природних ресурсів загальнодержавного значення


1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі, переоформлення, анулювання) юридичним, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу.
2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних, фізичних осіб -підприємців, фізичних осіб, що передбачають здійснювати спеціальне використання об’єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з метою отримання прибутку, а також з метою утримання і розведення диких тварин у неволі чи напіввільних умовах, отримання продуктів їх життєдіяльності, переселення диких тварин у нові місця перебування, надання порятунку дикій тварині, яка зазнає лиха.
Спеціальне використання об'єктів тваринного світу у межах територій га об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
Спеціальне використання об'єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Червону книгу України».
3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
користувачі об'єктами тваринного світу (далі - користувачі) - юридичні, фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які відповідно до цього Порядку отримали дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу;
дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу (далі - Дозвіл) - документ дозвільного характеру, який засвідчує право користувачів на використання конкретних об'єктів тваринного сві ту;
ліміт спеціального використання (добування) диких тварин (далі - ліміт добування) - науково обґрунтований обсяг можливого вилучення диких тварин з природного середовища.
Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання».
4. Спеціальне використання об’єктів тваринного світу здійснюється за плату, порядок справляння якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, крім випадків встановлених Законом України «Про тваринний світ».
5. Спеціальне використання об’єктів тваринного світу здійснюється на підставі Дозволу, який видається Мінприроди, у межах затверджених лімітів добування.
У випадку надання порятунку дикій тварині, яка зазнає лиха, ліміти добування не затверджуються.
6. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) Дозволу здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Дозволи видаються на підставі заяви, в якій зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу користувача - фізичної особи, фізичної особи - підприємця;
повне найменування, місцезнаходження, номер телефону або факсу заявника користувача - юридичної особи;
прізвище, ім’я та по батькові особи (осіб), яка безпосередньо здійснюватиме використання (крім випадків залучення значної кількості виконавців (більше п’яти);
прізвище, ім’я та по батькові особи (осіб), відповідальної за використання, в разі залучення значної кількості виконавців (більше п’яти);
конкретні види (групи видів) об’єктів тваринного світу, а також намічені обсяги їх використання, обгрунтування потреби у його здійсненні;
мета використання;
місце і строки використання.
До заяви додаються такі документи:
копії установчих документів користувача для юридичних осіб;
копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи, фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про цс відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою);
документи, що засвідчують внесення плати за спеціальне використання об’єктів тваринного світу (для користувачів, які здійснюють спеціальне використання об’єктів тваринного світу з метою отримання прибутку);
інформація про умови утримання тварин, наявність кваліфікованого персоналу, конкретні місця, у які планується здійснювати їх переселення, та засоби транспортування (у разі використання тварин з метою їх утримання і
розведення у неволі чи напіввільних умовах або переселення у нові місця перебування) у довільній формі;
копія листа на адресу Держекоінспекції (у разі падання порятунку дикій тварині, яка зазнає лиха).
Документи, що не відповідають вимогам Порядку, повертаються заявнику в строк, що не перевищує 30 робочих днів з дня їх надходження.
7. Видача або надання повідомлення про відмову у видачі Дозволу здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для його видачі.
8. Мінприроди протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви і документів, визначених абзацами пункту шостого Порядку, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді на погодження до:
територіальних органів Держпродспоживслужби - у разі відлову диких тварин з метою їх переселення у нові місця перебування;
Держлісагентства - у разі використання мисливських птахів та хутрових тварин з науковою, культурно-освітньою, виховною, естетичною метою, відлов усіх видів диких тварин з метою їх переселення у нові місця перебування, збирання частин диких тварин, продуктів їх життєдіяльності, залишків викопних тварин (крім тих, що утворюють загальнопоширені копалини);
ДАЗВ - у разі використання тварин на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;
відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (в залежності від місця спеціального використання);
Держекоінспекції - у разі надання порятунку дикій тварині, яка зазнає лиха.
За результатами розгляду документів органи, зазначені в абзацах два -шість включно цього пункту, зобов'язані протягом п’ятнадцяти календарних днів, з дня одержання копій документів, надати безоплатно Мінприроди обгрунтовані пропозиції щодо можливості видачі Дозволу у паперовому або електронному вигляді.
9. Мінприроди під час прийняття рішення про видачу Дозволу або про відмову в його видачі враховує відповідні обгрунтовані пропозиції органів, зазначених у частині першій пункту восьмого цього Порядку.
10. У разі ненадання обгрунтованих пропозицій щодо можливості видачі Дозволу органами, зазначеними в абзаці першому пункту восьмою цьою Порядку, протягом п’ятнадцяти календарних днів, з дня подання документів у повному обсязі, вважається, що пропозиції відсутні.
11. У разі відмови у видачі Дозволу заявнику надається відповідь з обгрунтуванням причин відмови.
12. У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі Дозволу, повторний розгляд документів здійснюється Мінприроди у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви, документів, необхідних для видачі Дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі Дозволу.
13. Подання заяви та відповідних документів, видача або відмова у видачі дозволу здійснюються в паперовій та електронній формі (за вимогою).
14. Дозвіл видається за формою, визначеною у додатку до нього Порядку.
15. У випадку надання порятунку дикій тварині, яка зазнає лиха, користувач у письмовому вигляді повідомляє про це Держекоінспекцію із зазначенням П.І.П/найменування особи, яка стала свідком такої події, місця виявлення тварини з описом проблеми, місця та відповідальної особи за її тимчасове утримання (у разі неможливості надати допомога' тварині без її вилучення з природного середовища).
16. Користувач упродовж п’яти робочих днів з моменту направлення повідомлення до Держекоінспекції та вилучення з природного середовища тварини з мстою надання порятунку мас звернутися із заявою для отримання дозволу.
17. Мінприроди веде облік виданих дозволів та зберігає їх копії у друкованому вигляді, разом із заявами та документами для їх видачі.
18. Дозвіл дійсний при наявності в користувача посвідчення особи, а у разі відстрілу тварин - документів, що передбачені Законом України «Про мисливське господарство та полювання».
19. У місячний строк після закінчення строку дії дозволу користувачі у письмовому вигляді надають до Мінприроди звіти про їх використання із зазначенням місця, дати, способу добування об’єктів тваринного світу, їх кількості, інформацію про їх подальше використання (реалізація, утримання, зберігання тощо).
20. Користувачі, які без поважних причин не подали звіти про їх використання, до подальшого спеціального використання об'єктів тваринного світу не допускаються.
21. Відмітку в дозволі про використання, дату, місце та обсяг вилучення об’єктів тваринного світу робить користувач, якому він виданий.
22. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу за межами території загального користування здійснюється за погодженням із власниками або користувачами відповідних земельних ділянок.
23. Мисливські тварини, добуті протягом мисливського сезону, зараховуються до ліміту цього сезону, а тварини, добуті в міжсезоння, - до ліміту наступного мисливського сезону.
24. Виданий Дозвіл зберігається користувачем як документ, що підтверджують законність вилучення з природного середовища об'єктів тваринного світу, їх утримання (зберігання).
25. Використання копій дозволів з метою вилучення з природного середовища об’єктів тваринного світу заборонено.
26. Припинення права спеціального використання об’єктів тваринного світу не звільняє юридичних або фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців від зобов’язань щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.
27. Державний (нагляд) контроль за використанням дозволів на спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснює Держекоінспекція.

 
77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX